Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Tarragona
  156  expedients - Pàgina  (8  de  8)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Tarragona   Pla de millora urbana   10/10/2011   Pla de millora urbana per a la modificació de la volumetria prevista al Parc central 
    Tarragona   Pla de millora urbana   -   Pla de millora urbana consistent a delimitar un sector que té per objecte revitalitzar els barris centrals de ponent, en concretar els usos de l'equipament (Informe art. 87) 
    Tarragona   Pla de millora urbana   11/12/2017   Pla de millora urbana que té per objecte fixar les condicions edificatòries del solar qualificat amb la clau 14a1, ubicat al c/ Terra Ferma, 7, de Cala Romana  
    Tarragona   Modificació pla de millora urbana   06/02/2009   modificació puntual del Pla especial de millora rural "La Boella" 
    Tarragona   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic relatiu a l'execució d'una canonada d'aigües plujanes pels terrenys de la seva propietat, situats dins l'àmbit del sector industrial Riu Clar 
    Tarragona   Conveni urbanístic    -   Conveni de dotació d'infraestructures de telecomunicacions en l'actuació de sòl anomenada urbanització àmbit A, del polígon residencial Campclar 
    Tarragona   Conveni urbanístic    -   Conveni de col.laboració per a l'execució d'unes obres de dotació de serveis incloses en el projecte d'urbanització de l'àmbit A del sector residencial Camp Clar 
    Tarragona   Conveni urbanístic    -   conveni urbanístic entre l'Agència Catalana de l'aigua, Altadis i l'Ajuntament de Tarragona en l'àmbit de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística i de delimitació del polígon d'actuació urbanística "Antiga fàbrica de tabac" 
    Tarragona   Conveni urbanístic    -   Conveni de col.laboració per a l'execució de diverses obres d'urbanització i la constitució d'una servitud temporal de pas i diverses cessions d'ús, en els terrenys de la seva propietat, situats dins l'àmbit del sector industrial Riu Clar 
    Tarragona   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Tarragona i els propietaris de sòl del sector Pla parcial urbanístic 10 (PPU-10), l'Associació administrativa de cooperació del PPU-10, el Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, SA, i Ikea Ibérica, SAU 
    Tarragona   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Tarragona i el Sr. Carles Ferré Saperas, per ampliar els terminis previstos en el conveni urbanístic signat en data 7 de juliol de 2006, per l'ampliació de la grada de preferent del Camp de Futbol del Club Gimnàstic 
    Tarragona   Conveni urbanístic    -   Conveni subscrit entre l'ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, relatiu al PAU 65 
    Tarragona   Inventari municipal sòl i habitatge   -   Inventari municipal sòl i habitatge 
    Tarragona   Delimitació de la TUC   20/09/2011   Delimitació de la Trama urbana consolidada 
    Tarragona   Modificació de les TUC   16/02/2016   Modificació de la Trama urbana consolidada (TUC), referida a l'àmbit del Pla parcial urbanístic del Sector PPU-10 "Autovia de Reus" 
    Tarragona   Modificació de les TUC   02/07/2019   Modificació de la Trama urbana consolidada (TUC), referida a l'àmbit Teatre Romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya