Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Mont-roig del Camp
  33  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Tarragona   Pla territorial general   03/02/2010   Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Mont-roig del Camp   Modificació de pla general d'ordenació    22/06/2001   modificació puntual del PG per redefinir zones d'edificació oberta grau 2n. i comercial en ctra. del nucli Miami Platja 
    Mont-roig del Camp   Pla d'ordenació urbanística municipal    25/04/2007   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/01/2009   modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 1 de permuta de qualificació de sòl destinat a zones verdes i equipaments a Miami Platja,  
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/08/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 2, d'incorporació de l'ús comercial a les claus 5.1 i 5.4.2 de Miami Platja 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/02/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 3, de regulació de la densitat de la clau 1 de la Normativa 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/02/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 4, de modificació de la línea de protecció del sistema viari en l'àmbit del solar destinat a equipaments administratius 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/02/2014   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa a la transformació de l'àmbit de SNU "Huertos de Miami" en sector de sòl urbanitzable delimitat SUD 14, "Urbanització les Planes" 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/10/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 5, de regulació dels usos de les terrasses dels locals comercials, recreatius i de restauració 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    09/06/2011   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 7, de regulació dels magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/06/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm.6, de modificació de les condicions d'ús i altres paràmetres normatius del sistema d'equipaments (clau D) 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/10/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació purbanística municipal número 10, supressió de la figura del Polígon d'actuació urbanísitca (PAU) i del Pla de millora urbana (PMU) en alguns àmbits previstos del POUM 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/05/2016   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 11, relativa a les condicions d'agrupació i segregació de parcel·les a la clau 1-Nucli Antic 
    Mont-roig del Camp   Modificació pla ordenació urbanística municipal    31/10/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 14, pel que fa a la modificació de l'ús de dos solars qualificats d'equipament comunitari destinats a espais lliures i equipament educatiu a Miami Platja 
    Mont-roig del Camp   Pla parcial d'ordenació   02/09/2005   modificació puntual del Pla parcial del Golf "Club Bonmont Catalunya" 
    Mont-roig del Camp   Pla parcial urbanístic   31/03/2009   Modificació puntual del Pla parcial Solemio 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya