Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Maresme , Tiana
  72  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Alella   Pla especial urbanístic   14/05/2014   Pla especial de protecció del medi rural per a la implantació d'un celler en sòl no urbanitzable 
    Badalona   Pla director urbanístic   19/07/1976   Pla general metropolità 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    22/04/1983   Modificació del Pla general metropolità derivada del Pla especial de Sanejament metropolità a l'objecte de les reserves de terrenys per a les instal·lacions tècniques 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    05/12/1988   Modificació del Pla general metropolità de determinats articles de les Normes urbanísitques 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    03/10/1988   Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità referent a l'ús industrial regulat a l'article 129 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    06/04/1987   Transcripció a escala 1:2000 de les determinacions de les zonificacions del Pla general metropolità 
    Badalona   Revisió programa actuació pla general   20/03/1989   Revisió del Programa d'actuació urbanística per al quadrienni 1988-1992 
    Badalona   Pla parcial d'ordenació   03/03/1970   P.P. SECTOR MAS RAM (Bd-Ti) 
    Badalona   Pla especial   03/02/1982   Pla especial d'eliminació de residus sòlids urbans a l'àmbit de la Corporació Metropolitana de Barcelona 
    Badalona   Pla especial   -   Pla especial de Sanejament metropolità 
    Badalona   Pla especial   13/11/1987   Pla especial viari del II Cinturó de ronda al tram de l'avinguda Meridiana - Autopista A-19 (B-SCG-Bd-Ti-Mg) 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    19/08/1980   RECURS MOPU-PGM / Qualificar de 20b els terrenys qualificats com a 21 grafiats al full IX-12 dels plànols de la sèrie b.2 mantenint la reserva de 15000 metres quadrats per a equipaments 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    06/04/1987   Transcripció a escala 1:2000 de les determinacions de les zonificacions del Pla general metropolità 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    25/01/1991   Modificació del Pla general metropolità al sector de sòl urbanitzable programat Els Vessants (Ti-53) 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    06/08/1993   Modificació del Pla general metropolità de la finca situada en els números 26 i 28 del carrer Edith Ferrer Vidal 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    19/02/1996   Modificació del Pla general metropolità que afecta a l'àmbit del Pla parcial les Costes (sector Ti-52) 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    19/09/2002   Modificació puntual del Pla general metropolità derivada del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya