www.gencat.cat      Castellano      Contacte    
Presentació del servei
El Registre de planejament urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

Actualitat 

Accés al Mapa urbanístic    Dilluns 04.10.2010
S’incorpora l’accés al visor del Mapa urbanístic de Catalunya dins de la consulta del RPUC. Permet ubicar la delimitació dels expedients en el mapa i tenir una visió homogènia i sintètica del planejament general vigent, amb valor informatiu.

Consulta dels convenis urbanístics    Divendres 21.05.2010
S’incorpora una nova secció “convenis” dins de la consulta del Registre de planejament urbanístic (RPUC), que facilita la cerca dels expedients dels convenis urbanístics.
D’aquesta manera es dóna compliment a la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, en el seu article 51 sobre el procediment de la publicitat per mitjans telemàtics dels convenis urbanístics.

Neix el Registre de planejament urbanístic de Catalunya    Divendres 29.06.2007
Des de l'1 de juliol de 2007, l'Administració de la Generalitat de Catalunya fa efectiva la consulta telemàtica dels instruments de planejament vigent, mitjançant aquesta aplicació, disponible al web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 

Destaquem

DOGC
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Urbanisme
L'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat
Planejament Territorial
La informació sobre els Plans Territorials de Catalunya
Ens Locals
Manual d'accés directe des dels Ajuntaments
© 2011 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat